www.22933.com ,单位:美分/蒲式耳合约月份 开盘价 最高价 最实惠 收盘价 涨跌 成交量14年5月3654 3700 3596 3606 -50 78,11314年7月 3766 3810 3706 3714 -54
135,18215年十二月 3902 3940 3840 3850 -52 17,49715年3月 3984 4022 3924 3932
-54 3,73015年11月 4052 4090 3990 4000 -54 5,619

单位:美分/蒲式耳合约月份 开盘价 最高价 最平价 收盘价 上涨或下降 成交量14年6月365’4 370’0 359’6 …